ข้อมูลสารธารณะ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ขึ้นไป
   


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
   


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา ก่อนรหัส 66
   


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา ก่อนรหัส 66
   


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 66 ขึ้นไป
   


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ
   


ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
   


ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. (CMU Privacy Policy)
   


ประกาศ มช. เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มช. (CMU Privacy Notice)
   


พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   


ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย 62
   

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. การสร้างนวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing