ข้อมูลสารธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ )
1. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
O2 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติงาน
O4 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O5 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ
O6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O7 E-Service
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง )
O8 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O9 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล )
O12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O15 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส )
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจิรตและประพฤติมิชอบ
O18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน) )
1. นโยบาย No Gift Policy
O20 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O21 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O25 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส )
1. แผนป้องกันการทุจริต
O26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O27 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O29 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat