ข้อมูลสารธารณะ

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
    เพื่อให้กาารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
    เพื่อให้กาารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี
    แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่มีมาตฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา
    แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่มีมาตฐานการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่าย
    แสดงขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการวิจัย การเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์ ค่า Page Charge หรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และค่า Page Charge สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่าย
    แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และค่า Page Charge สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่ายโครงการวิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย


คู่มือนักวิจัย
    แสดงคู่มือนักวิจัย โดย ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้คณาจารย์และบุคลากรได้ทราบทิศทางการวิจัยและแนวทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้ในการวางแผนงานให้เกิดผลในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คู่มือระบบจัดการอัตรากำลัง
    คู่มือระบบจัดการอัตรากำลัง เป็นคู่มือในการจัดการกรอบอัตรา และข้อมูลอัตราตำแหน่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคคลไปจัดการข้อมูลในระบบ CMU-HR


คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณากำหนดโทษของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


คู่มือการใช้งานระบบ HR Portal
    คู่มือการใช้งานระบบ HR Portal เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร


คู่มือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ธันวาคม 2564)
    ใช้สำหรับเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาส่วนงาน และขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนการศึกษา
    แสดงคู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนการศึกษา สำหรับนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา


คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    แสดงคู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น


โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป การอุดมศึกษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป การอุดมศึกษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ


กองทุนให้กู้ยืมการศึกษา (กยศ.)
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา (กยศ.)


ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา


สิทธิการบริการสุขภาพของ นศ.
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิการบริการสุขภาพของ นศ.


การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต


การเบิกเงินคืน จากการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกเงินคืน จากการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ


การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)


CMU Mobile Application
    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ CMU Mobile Application

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการรับเข้านักศึกษา
    แสดงข้อมูลสถิติการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามรอบของการรับเข้า ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564


รายงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ


จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
    จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    แสดงประกาศตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    แสดงประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาตินวกัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวิสัยทัศและพันธกิจของวิทยาลัยฯ


แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, 2565
    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาตินวกัตกรรมดิจิทัล ได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาตินวกัตกรรมดิจิทัล เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวิสัยทัศและพันธกิจของวิทยาลัยฯ


แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
    แสดงแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขออัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปี 2565-2568 ไปยังกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน
    ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ


การบรรจุ การสรรหา การจ้าง การคัดเลือก และการลาออกของบุคลากร
    ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการบรรจุ การสรรหา การจ้าง และการคัดเลือกบุคลากรมาบรรจุ การตัดโอน และการลาออก


การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี


ความก้าวหน้าในสายงาน
    ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ


มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำ
    การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ ใช้เป็นมาตรฐานในการมอบหมายภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ


สิทธิ สวัสดิการ
    ข้อมูลสิทธิ สวัสดิการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64
    การจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนัดแนะนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน แนะนำภาพรวมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา


กิจกรรม ICDI CMU Open House
    การจัดกิจกรรม CMU Open House Online 2021 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ทำความรู้จักคณะฯ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับเข้าศึกษาต่อของคณะฯ โดยมีคณาจารย์ร่วมให้ข้อมูลของคณะ หลักสูตร และแนะแนวการรับเข้า พร้อมร่วมกันตอบคำถามจากนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรนานาชาติ
    โครงการสัมมนาระหว่างผู้บริหารและบุคลากรหลักสูตรนานาชาติ มช. เป็นโครงการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี รับฟังช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น กระบวนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา เพื่อนำแนวทางและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินหลักสูตรนานาชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาขาติ/สองภาษา โดยมีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ


โครงการ Route 1 Innovation Economic Corridor
    โครงการวิจัย เพื่อศึกษาการสร้างขั้วความเจริญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ในคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, ด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม, ด้านการศึกษานานาชาติ และด้านคาร์โบไฮเดรตและโลจิสติกส์ โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน Screen reader support enabled.


แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี
    เป็นแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงโดยคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่รับบัณฑิตสาขาวิชานั้นเข้าทำงานหรือตัวแทนภาคประชาชน และในกรณีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ


แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา
    เป็นแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงโดยคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่รับบัณฑิตสาขาวิชานั้นเข้าทำงานหรือตัวแทนภาคประชาชน และในกรณีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คำสั่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของวิทยาลัยฯ
    การให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสขึ้น


ICDI USR สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯและชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2563
    ICDI USR สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯและชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2563


กิจกรรมทอดผ้าป่าไข่ไก่ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการบริจาคไข่ไก่ โดยเป็นการจัดทำระบบ Blockchain ไข่ไก่ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดตามระบบการบริจาคไข่ไก่ได้


กิจกรรมทาสีรั้ว มช. วันที่ 10 ธันวาคม 2563
    กิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เป็นการกำหนดนโยบาย แนวทาง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อคณะฯ


แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 2565
    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 2565


แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564-2565
    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2564-2565

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อวางนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


คู่มือการประเมิน CMU-ITA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คู่มือสำหรับการประเมิน CMU-ITA ในรูปแบบ IIT, EIT และ OIT


กิจกรรม Face Shield DIY by ICDI
    กิจกรรมทำหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI วันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือสังคม ในการร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีอุปกรณ์ที่สามารถปกป้องตนเองจากการคัดกรอง ตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


กิจกรรมตลาดนัดดีดีย์ (ตลาดนัดคุณธรรม)
    กิจกรรมตลาดนัดดีดีย์ (ตลาดนัดคุณธรรม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา


กิจกรรม ICDI Care เราดูแลกัน
    กิจกรรม ICDI Care เราดูแลกัน " Happy & Healthy ICDI Family" we will go through this togetherวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

42. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในส่วนงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อวางนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


คู่มือการประเมิน CMU-ITA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คู่มือสำหรับการประเมิน CMU-ITA ในรูปแบบ IIT, EIT และ OIT


แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
    วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565