All News
ผู้บริหาร คณจารย์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เข้าข่ายว่าอาจอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามากกว่ากลุ่มสาขาเดียว สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์...

-

logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing