WELCOME TO ICDI FAMILY
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว ICDI


TCAS AND IPAS ADMISSION
ให้คำแนะนำช่องทางการศึกษาต่อในหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ในระบบการรับเข้า TCAS และ IPAS พร้อมคำแนะนำวิธีการสมัคร หรือการตรวจเอกสารประกอบการสมัครก่อนชำระเงิน เพื่อลดการแก้ไขเอกสารและเอกสารตรงตามระเบียบและเป็นมาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


STATISTICS TEST EXAMPLE BEFORE IPAS ADMISSION
สำหรับผู้สมัครในช่องทาง IPAS ใน TRACK1 และจะต้องเข้าสอบ วิชาสถิติ สามารถทบทวนและทดลองทำแบบฝึกหัดวิชาสถิติผ่านช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม


DIGITAL INNOVATION PROGRAM
ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อในหลักสูตรนวัตกรรดิจิทัล ประกอบด้วยการศึกษา 4 ปีในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. หรือ การศึกษาต่อในโปรแกรม 2+2 Degree กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร และให้คำแนะนำการเลือกเรียนแผนการเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


PRE-SESSIONAL ENGLISH
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วทั้งในระบบ TCAS และ IPAS แต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมายืน หรือ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนคอร์ส Pre-sessional English เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นที่ทางภาษาอังกฤษให้พร้อมต่อการเรียนในหลักสูตรนานาชาติตลอด 4 ปี โดยเน้นทักษะการพรีเซ็นต์งานเป็นภาษาอังกฤษ และคลังคำศัพท์ทางธุรกิจ สอนโดย Native Speaker *คอร์สดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย*

รายละเอียดเพิ่มเติม


ADVANCED PLACEMENT PROGRAM & LIFELONG LEARNING
โปรแกรมเรียนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อสอบผ่าน admission เข้าสู่หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ผู้ที่เคยศึกษาใน AP หรือ LE และมีผลการเรียนลำดับขั้นต่ำ C ขึ้นไปสามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการศึกษาในระดับปริญญาตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม


UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
ทุนการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาใน หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรียนดี ทุนปฏิบัติงาน และอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ADMISSION CHANNEL
เว็บไซต์เข้าสู่หน้าหลักของการสมัครเข้าสอบ
DIRECTLY CONTACT OUR ICDI STAFF
ช่องทางติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ICDI
GOOGLE MAP
แผนที่เดินทางมายัง ICDI