วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยการนำของผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนพนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat