สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน”

create date : Tuesday, May 17, 2022 10:10 AM

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ “อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/iBbyN8LdGC1AdqBJ9

ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ร่วมพูดคุยโดย

- พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ในหัวข้อ แนวโน้มอาชญากรรมข้ามชาติในภาคเหนือ รูปแบบและแนวทางการป้องกัน

- คุณกิตติภูมิ เนียมหอม อริสรา ลิมปชยาพร (นักนโยบายและวิจัย) และฟารีดา อุคพัชญ์สกุล (เจ้าหน้าที่ประสานนโยบาย)

ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Institute of Justice (TIJ)

ในหัวข้อ อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน และอาชญากรรมทางไซเบอร์

- รศ. ดร. วรรณพร เตชะไกศิยวณิช

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อ อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย

- ผศ.ดร.จิระ  บุรีคำ  อาจารย์คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ


Start Date : Friday, May 20, 2022 1:30 PM
End Date : Friday, May 20, 2022 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat