การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Visit Lanna Platform

create date : Tuesday, March 8, 2022 3:46 PM

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Visit Lanna Platform

เเพื่อการจัดทำกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว ตามแนวทาง ICH: Intangible Cultural Heritage ในสถานการณ์โควิด -19

09.30 – 10.00 น.     กล่าวเปิดงาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Visit Lanna Platform เพื่อการจัดทำกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว ตามแนวทาง ICH :  Intangible Cultural Heritage ในสถานการณ์โควิด-19  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล หัวหน้าโครงการฯ

10.15 – 10.45 น.     แนะนำโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย Digital Technology for Tourism in the Upper North of Thailand  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการนวัตกรรมดิจิทัล ประธานคณะทำงานโครงการฯ 

10.45 – 11.30 น.     การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Visit Lanna Smart Tourism Platform การท่องเที่ยวในสถานการ์โควิด-19 สนุกได้ ไม่ยากอย่างที่คิด” เป็นการ Visit Lanna Platform การใช้งาน และการ
มีส่วนร่วมใน Visit Lanna Platform สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการฯสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการฯ  โดย อาจารย์ธันวา เบญจวรรณ และอาจารย์พิระพงศ์ วงศ์แสนสี

 

 

 

 

 

 


Start Date : Thursday, March 10, 2022 9:30 AM
End Date : Thursday, March 10, 2022 12:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing