สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การเงินกับชายแดน Money In Borderlands

create date : Friday, March 4, 2022 10:19 AM

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การเงินกับชายแดน Money In Borderlands

วันพุธที่  9 มีนาคม  2565 เวลา  13.30-15.30 น.

 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/iBbyN8LdGC1AdqBJ9

ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ร่วมพูดคุยโดย

- คุณอรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหัวข้อ การค้าและการชำระเงินชายแดน ไทย-พม่า

- คุณก้องภพ ภู่สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ การค้าและการชำระเงินชายแดน: โอกาสที่ติดมากับขบวนรถไฟจีน-ลาว

- คุณวิทยา  นีติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ในหัวข้อ มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ชายแดน

ดำเนินรายการโดย

- รศ.ดร.นิสิต  พันธมิตร  หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Wednesday, March 9, 2022 1:30 PM
End Date : Wednesday, March 9, 2022 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing