สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน” ครั้งที่ 3

create date : Friday, May 21, 2021 10:30 AM

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน” 

ครั้งที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเมียนมาและการปรับตัวของธุรกิจไทยในเมียนมา

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธนวุฒิ  นัยโกวิท อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และ

- คุณณัฐวิณ  พงษ์เภตรารัตน์ รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงพาณิชย์ไทยประจำประเทศเมียนมา

ดำเนินรายการโดย

- ผศ.ดร. จิระ บุรีคำ อาจารย์คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/VNibej2fswUprFeJ8

ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088


Start Date : Thursday, May 27, 2021 1:30 PM
End Date : Thursday, May 27, 2021 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat