สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ในยุคใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : Modern era of Myanmar History”

create date : Tuesday, June 18, 2024 10:00 AM

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอาเซียน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ในยุคใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : Modern era of Myanmar History”

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

??ลงทะเบียน  https://cmu.to/ModernEraOfMyanmarHistoryRegistration

??กำหนดการ https://cmu.to/ModernEraOfMyanmarHistoryAgenda

??ร่วมบรรยายโดย

- คุณธนกร สังขรัตน์ กรรมการผู้จัดการ Fabulous Pillar Co., Ltd. (Myanmar)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Wednesday, July 3, 2024 8:30 AM
End Date : Wednesday, July 3, 2024 1:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI Portal
 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat