สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา "ไทใหญ่ ไทยอยู่" ปี 3

create date : Thursday, March 14, 2024 9:52 AM

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา "ไทใหญ่ ไทยอยู่ ปี 3 " #ไทใหญ่ไทยอยู่ เพื่อทำความเข้าใจพี่น้องไทใหญ่ในหลากหลายมิติ เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคมไทใหญ่และสังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหาร การกลายเป็นไทยกับการรักษาอัตลักษณ์ไทใหญ่ การใช้สื่อสมัยใหม่ รวมไปถึงเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยของชาวไทใหญ่ และกิจกรรมการเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมไทใหญ่ภายในงานประเพณีปอยส่างลอง

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทใหญ่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้อง ICB1102 (Safe Zone) ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงานประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดกู่เต้า ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องส่งผลงานจากการร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบ photo essay โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับผลงานยอดเยี่ยมจำนวน 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

สมัครได้ที่ https://cmu.to/registrationtaiyai3 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น!!
กำหนดการ https://cmu.to/taiyai3agenda


Start Date : Saturday, March 23, 2024 8:30 AM
End Date : Sunday, March 24, 2024 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat