สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ ระบบนิเวศทางการเงิน: ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน

create date : Wednesday, November 29, 2023 10:47 AM

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ระบบนิเวศทางการเงิน: ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน”

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น.

ณ หอการค้าจังหวัดตาก

ลงทะเบียน  https://cmu.to/ChamberofCommerceRegister
กำหนดการ https://cmu.to/ChamberofCommerceAgenda

??ร่วมบรรยายโดย

- คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

- พันตํารวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร์

- รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Friday, December 8, 2023 8:30 AM
End Date : Friday, December 8, 2023 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat