สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน

create date : Tuesday, September 26, 2023 9:54 AM

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจรายย่อยเพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด

กิจกรรมโครงการ ณ ห้อง Ibis4 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 
1.การลงทะเบียน SME เพื่อขอรับบริการภาครัฐ (SME ONE ID), แอปพลิเคชัน SME CONNEXT 
(สำหรับบุคคลธรรมดา)”
2.การบรรยายหัวข้อ “การสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคสังคดิจิทัลและความรู้ด้านการเงิน”
3.เวทีเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
โดยผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
1. กิจกรรม เวทีเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
และ เจาะแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ให้ตรงใจผู้บริโภค
2. Workshop pain point อย่าปล่อยไว้ แก้ปัญหา ธุรกิจ ให้ถูกจุด (แยกให้คำปรึกษาเป็น กลุ่ม ตามผลวิเคราะห์จาก SME SCORING)

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโครงการ 
1.เพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย: ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจในหลายๆ ด้าน
2.ติดปีกวิสาหกิจชุมชนด้านการตลาดออนไลน์: การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิตอลและช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อขยายขอบเขตตลาด สร้างแบรนด์ และขยายฐานลูกค้า
3.เรียนรู้เทคนิคการตลาดในโซเชียลมีเดีย
4.โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ: เพิ่มขยายเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
5.Checklist สุขภาพธุรกิจและการเงิน: ตรวจสุขภาพธุรกิจวิสาหกิจด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 


Start Date : Saturday, October 7, 2023 8:30 AM
End Date : Saturday, October 7, 2023 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat