การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพงาน

create date : Tuesday, July 25, 2023 9:34 AM

ขอเชิญบุคลากรทุกคนเข้าร่วมการอบรม 
"นโยบายและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน"

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.45 น.)
ณ ห้อง ICB1211 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


Start Date : Tuesday, July 25, 2023 1:00 PM
End Date : Tuesday, July 25, 2023 3:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat