สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

create date : Tuesday, June 27, 2023 11:24 AM

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” 
สร้างนวัตกรรมธุรกิจและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ BCG กับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG  (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ 
รับสมัครผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และผู้ที่สนใจ BCG Economy อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2566 ลงทะเบียนคลิ๊ก https://cmu.to/BCG

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ
- เรียนรู้หลักคิด BCG ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
- จุดประกายโอกาสทางการเงินและการตลาดใหม่ๆ ในเส้นทางนโยบาย BCG
- สร้างมูลค่า ลดต้นทุนจากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)
- การเข้าสู่ Platform SME one ID ของ สสว.และการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
- ประกาศนียบัตรการรับรองการเข้าอบรม


Start Date : Friday, July 21, 2023 9:30 AM
End Date : Friday, July 21, 2023 4:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat