ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและทีมศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. "EdPEx Coaching พัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx"

create date : Monday, September 12, 2022 12:09 PM


Start Date : Thursday, September 15, 2022 1:00 PM
End Date : Thursday, September 15, 2022 4:00 PM