ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและทีมศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. "EdPEx Coaching พัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx"

create date : Monday, September 12, 2022 12:09 PM


Start Date : Thursday, September 15, 2022 1:00 PM
End Date : Thursday, September 15, 2022 4:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing