การประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายของการศึกษาในเมตาเวิร์ส (Metaverse in Education: Opportunities and Challenges)"

create date : Monday, September 12, 2022 11:53 AM

???? ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายของการศึกษาในเมตาเวิร์ส (Metaverse in Education: Opportunities and Challenges)" ??
?? ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
และ Facebook Live: https://www.facebook.com/icdicmu
??13.15 - 15.00 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Metaverse in Education : Opportunities and Challenges" โดย อาจารย์ ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
?? ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

Start Date : Wednesday, September 14, 2022 1:15 PM
End Date : Wednesday, September 14, 2022 3:00 PM