ยินดีต้อนรับ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

create date : Monday, September 12, 2022 11:52 AM

ยินดีต้อนรับ
คุณครูและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่ 14 กันยายน 2565 
ณ ห้อง ICB1211 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Wednesday, September 14, 2022 8:30 AM
End Date : Wednesday, September 14, 2022 12:00 PM