กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและเยี่ยมชม CMU Smart city- Clean Energy

create date : Monday, September 12, 2022 10:11 AM

ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วม กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและเยี่ยมชม CMU Smart city- Clean Energy 
ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าศึกษาดูงาน CMU Smart city- Clean Energy  
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/fSfxh  

>> ทั้งนี้ มีรถบริการรับส่งนะคะ << สำหรับศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่เหียะ ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) ค่ะ


Start Date : Tuesday, September 13, 2022 8:30 AM
End Date : Tuesday, September 13, 2022 12:00 PM