Preparation Program for Pursuing Academic Positions for Academic Staff

create date : Monday, September 12, 2022 10:07 AM

หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในสังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ได้เตรียมความพร้อมและมีความรู้ความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้อง ICB 1102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย


Start Date : Wednesday, September 14, 2022 1:00 PM
End Date : Wednesday, September 14, 2022 4:30 PM