กิจกรรมการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลนักศึกษาในยุค New Normal ในหัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำแนะนำนักศึกษาในสภาวะสังคมเปราะบาง”

create date : Tuesday, August 9, 2022 9:46 AM

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน

เรียนเชิญเข้ารวมรับฟังการบรรยาย อภิปราย กิจกรรมการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลนักศึกษาในยุค New Normal ในหัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำแนะนำนักศึกษาในสภาวะสังคมเปราะบาง”  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการสื่อสารโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกและมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในสภาวะสังคมเปราะบาง

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง ICB 1102 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
การอบรม อภิปรายภาษาไทยในรูปแบบออนไซต์


Start Date : Wednesday, August 10, 2022 1:30 PM
End Date : Wednesday, August 10, 2022 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat