อบรมการสื่่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

create date : Tuesday, August 9, 2022 9:43 AM

กิจกรรม "การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร" 
กำหนดจัดในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.


Start Date : Tuesday, August 16, 2022 9:00 AM
End Date : Tuesday, August 16, 2022 12:00 PM