ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565

create date :Thursday, December 8, 2022 5:13 PM

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

-----------------------------------------------------------
International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, have completed the selection process of Student Potential Supporting Scholarship for semester 2/2022, hereby announces the name list of successful applicants. The name list is in the attched file.