International research

And Service Center

International College of Digital Innovation
Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ภายในศูนย์วิจัยและบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

About us

“โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผ่า Digital Manpower เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ”

ChatGPT เป็นรูปแบบภาษาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาโดย OpenAI ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็นหนึ่งในโมเดล AI ที่น่าจับตามองที่สุดในยุค

อาสา Care U ดูแลคนสูงวัย พาไปโรงพยาบาลตามหมอนัด โครงการดีๆ ของกลุ่ม อสม. ซึ่งรวมกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มฮักหมื่นสารบ้านวัวลาย”

สดช. แถลงข่าว “ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ

Every project starts with a vision, and our team has the skills and expertise to turn that vision into a reality.
Let us help bring your project to life.

โครงการหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลโปรแกรมมิ่ง (Digital Programming Program)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สนใจในงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าโครงการหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลโปรแกรมมิ่ง (Digital Programming Program) ประจำปี 2566 เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือการทำงานได้อย่างเหมาะสม

โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผ่า Digital Manpower เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ดำเนินการ "โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผ่า Digital Manpower เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต" โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจรายย่อยเพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนภายใต้ "โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจรายย่อยเพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด"

บุคลากร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการโปรแกรม เศรษฐศาสตร์และการเงิน การตลาดและการโฆษณา
การออกแบบกราฟิก การวิจัยและการพัฒนา และอื่นๆ ทุกคนมีความรู้ความสามารถในพื้นที่ของตนเองและยินดีที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านั้นกับคุณ

ผู้บริหาร

Dr. Annop Tananchana

อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ

Dr. Suttida Suwannayod

ดร.สุดธิดา สุวรรณยศ

ผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Martin Tutko

นายมาร์ติน ทุตโก

ผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Pirapong Wongsaensee

นายพิระพงศ์ วงศ์แสนสี

ผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Thanwa Benjawan

นายธันวา เบญจวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัย

Miss Kanokwan Chaiyaso

นางสาวกนกวรรณ ไชยาโส

เลขานุการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ นักจัดการงานทั่วไป (บริหารงานบุคคลเชิงรุก)

Mrs.Benjamat Lathi

นางเบญจมาศ หล้าธิ

นักการเงินและบัญชี

Miss Kanokporn Jainoi

นางสาวกนกพร ใจน้อย

นักจัดการงานทั่วไป (บริหารงานการเงินและบัญชี)

Miss Patcharin Udomwong

นางสาวพัชรินทร์ อุดมวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป (พัสดุ)

Mrs.Sagoonya Puntachod

นางสกุญญา ปันทะโชติ

นักจัดการงานทั่วไป (พัสดุ)

เจ้าหน้าที่โครงการ

Ms. Thanpitcha Paleekui

นางสาวธัญพิชชา ปาลีกุย

ผู้ช่วยนักวิจัย

Ms. Nuttamon Wanchankul

นางสาวนัทธมน หวันจันทร์กูล

ผู้ช่วยนักวิจัย

Miss Chompoonut Pookao

นางสาวชมพูนุท ภูขาว

ผู้ช่วยนักวิจัย

Mr. Natthawut Woungklaiprajan

นายณัฐวุฒิ วงศ์คล้ายพระจันทร์

ผู้ช่วยนักวิจัย

Contact

If you're interested in learning more about our products or services, or would like to request a quote, please use the contact information provided and we'll be happy to assist you.

Our Address

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Email Us

researchcemter@icdi.cmu.ac.th

Call Us

053943722-3