ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ERASMUS+ 2024 - 2025

create date :Friday, January 19, 2024 3:59 PM

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป  ERASMUS+ 2024 - 2025 

จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
1. International Credit Mobility สำหรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระดับปริญญาตรี
2. ERASMUS MUNDUS Joint Master สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
3. ERASMUS MUNDUS Design Measure สำหรับทุนระดับปริญญาโทเพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือ ออกแบบและจัดตั้ง Joint Programme
4. Capacity Building in Higher Education สำหรับทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุดมศึกษา
5. Jean Monet Actions สำหรับทุนส่งเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาสหภาพยุโรปศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat