ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

create date :Friday, January 19, 2024 3:40 PM

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก
โดยผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    1. มีผลคะแนน HSK ระดับ 3 - 4
    2. อายุระหว่าง 25 – 40 ปี ตามระดับการศึกษาที่สมัครขอรับทุน
    3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาของจีนตามที่ผู้สมัครรับทุนประสงค์ เข้ารับการศึกษา

โดยผู้สนใจที่จะสมัครขอรับทุน จะต้องนำส่งเอกสารการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หาก เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนสมัครขอรับทุนดังกล่าว

    1. Application Form
    2. สำเนาหนังสือเดินทาง
    3. หลักฐานการศึกษาระดับชั้นสูงสุดที่เคยได้รับ
    4. ใบระเบียนการศึกษา
    5. สำเนาผลคะแนน HSK หรือผลคะแนนทักษะภาษาต่างประเทศตามที่สถาบันการอุดมศึกษาของ จีนนั้นๆ กำหนด
    6. Pre – Admission Document เช่น หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการอุดมศึกษา ของจีน
    7. Recommendation Letters
    8. Non-Criminal Record Report
    9. ผลตรวจสุขภาพ Foreigner Physical Examination Form

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/d5d308d4
  
โปรดส่งเอกสารให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2567 อีเมล์ thanyaphorn.s@icdi.cmu.ac.th


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat