ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา

create date :Friday, May 26, 2023 1:53 PM

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

......................................

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา จำนวน 19 ทุน โดยแบ่งออกเป็น

จำนวนทุน   5 ทุน        มูลค่าทุนละ 55,000.- บาท (ร้อยละ 100 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา)
จำนวนทุน 10 ทุน        มูลค่าทุนละ 27,500.- บาท (ร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา)
จำนวนทุน   4 ทุน        มูลค่าทุนละ 13,750.- บาท (ร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษา

1.1  นักศึกษาสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 – 4  

1.2 เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งเกิดจากสถานภาพทางการเงินของครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา เช่น การสูญเสียบิดามารดา หรือผู้อุปการะ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป

1.4 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

1.5 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 สามารถยื่นผลการศึกษาเพื่อรับการพิจารณารับทุนต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ตามมูลค่าทุนเดิมที่เคยได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามข้อ 1.3

 

2. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

2.1  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่องสมัครทุนคณะ)    

2.2   หลักฐานรายได้ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง (สลิปเงินเดือน บัญชีธนาคาร ฯลฯ)

2.3   รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย จำนวน 3 รูป

รูปที่ 1 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นบ้านและเลขที่บ้าน

รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นตัวบ้านทั้งหลัง

รูปที่ 3 ถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง บริเวณรอบบ้าน โรงจอดรถ ท้องฟ้า และพื้นดิน

 

3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา และการพิจารณาทุนฯ

3.1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่อง   สมัครทุนคณะ) พิมพ์ใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ icdi.studentaffairs@gmail.com หรือส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2566 เวลา 16.30 น.

3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซด์ www.icdi.cmu.ac.th และไลน์กลุ่มชั้นปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

3.3 สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซด์ www.icdi.cmu.ac.th และไลน์กลุ่มชั้นปี

3.5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และจำนวนทุนในแต่ละประเภทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นของนักศึกษา รวมแล้วต้องไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing