โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Program ณ ประเทศสิงคโปร์

create date :Monday, May 1, 2023 2:25 PM

โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Program กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2566 โดย Nanyang Technological University และ National University of Singapore รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมจัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรม แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเด็นอันมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ผ่านกิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

      1. Township Planning: Tech-enabled sustainable town

      2. Transport: Leveraging technology to enhance transport systems

      3. Healthcare: Response to Covid and the future of healthcare

      4. Digital-ready Society: Inclusion of citizenry in digital transformation

 

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

      1. CV

      2. Statement of Purpose ความยาวไม่เกิน 800 คำ

      3. Recommendation Letter

      4. Transcript

โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าลงทะเบียนจำนวน $100 ซึ่งจะครอบคลุมค่าที่พัก อาหาร และการเดินทางระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing