อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Student One-Health Voluntary Activities

create date :Tuesday, March 14, 2023 2:06 PM

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Student One-Health Voluntary Activities ซึ่งจะจัดอบรมให้แก่นักศึกษาสหสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยสมาชิก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของชุมชน เพื่อต่อยอดเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นั้น 

       ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามลิงก์ลงทะเบียน https://cmu.to/cxlbQ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกตามลำดับ การสมัครและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อตกลง และจะทำการติดต่อกลับไปยังนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566