สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน”

create date :Friday, February 17, 2023 10:49 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://cmu.to/ClimateChangeregistration

กำหนดการ https://cmu.to/ClimateChangeAgenda

ร่วมบรรยายโดย

- ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

- คุณร่มธรรม ขำนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งเพจ environman