ICDI จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) สำหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

create date :Wednesday, February 8, 2023 4:50 PM

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) สำหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคุณสยานิล ประชาราษฎร์ คณะทำงานจากคณะการสื่อสารมวลชน มาแนะนำและทบทวนขั้นตอนการใช้ระบบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Organization) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเกิดการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 2 ครั้ง และสำหรับบุคลากรสายวิชาการ 2 ครั้ง

ภาพบรรยากาศ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing