ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565

create date :Tuesday, January 24, 2023 11:19 AM

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ กำหนดมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 90 ทุน (ทุนละ 50,000 บาท) โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยจะเริ่มได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
  2. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  3. มีความประพฤติดี
  4. มีความเป็นผู้นำ
  5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขในการรับทุนได้ตามเอกสารแนบ และสามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ https://www.applycpscholarship.com  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  - 28 กุมภาพันธ์ 2566