ทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

create date :Thursday, January 12, 2023 3:46 PM

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

  1. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. มีความประพฤติดี
  3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2.50
  4. ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
  5. ต้องเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีคำรับรองของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่รับรองว่ายากจน)

นักศึกษาที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์เอกสารแนบ และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat