ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

create date :Thursday, January 12, 2023 3:24 PM

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันละ 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 4 ทุนมูลค่าทุนละ 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือภาคเหนือ
  3. มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์เอกสารแนบ และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

  1. ผลการเรียน (Transcript)
  2. เรียงความในหัวข้อที่กำหนด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง ICB 1103 ภายในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังกองพัฒนานักศึกษาต่อไป