ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 (รอบ 3)

create date :Monday, December 26, 2022 2:45 PM

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 (รอบ 3) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามไฟล์แนบ

-----------------------------------------------------------
International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, have completed the application process of Student Potential Supporting Scholarship for semester 2/2022 (Round 3), hereby announces the name list of eligible applicants. The name list is in the attched file.