ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/ 2565 (รอบ 3)

create date :Friday, December 23, 2022 1:25 PM

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/ 2565 (รอบ 3) 

......................................

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษา

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1-4
1.2 เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งเกิดจากสถานภาพทางการเงินของครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา เช่น การสูญเสียบิดามารดา หรือผู้อุปการะ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
1.4 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
1.5 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี 

2. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

2.1  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่องสมัครทุนคณะ)
2.2  หลักฐานรายได้ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง (สลิปเงินเดือน บัญชีธนาคาร ฯลฯ)
2.3   รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย จำนวน 3 รูป
                   รูปที่ 1 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นบ้านและเลขที่บ้าน
                   รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นตัวบ้านทั้งหลัง
                   รูปที่ 3 ถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง บริเวณรอบบ้าน โรงจอดรถ ท้องฟ้า และพื้นดิน

3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา และการพิจารณาทุนฯ

3.1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่องสมัครทุนคณะ) พิมพ์ใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ icdi.studentaffairs@gmail.com หรือส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม  2565 เวลา 23.59 น.
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซด์ www.icdi.cmu.ac.th และไลน์กลุ่มชั้นปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565
3.3 สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซด์ www.icdi.cmu.ac.th และไลน์กลุ่มชั้นปี
3.5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และจำนวนทุนในแต่ละประเภทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นของนักศึกษา รวมแล้วต้องไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

-----------------------------------------------------------------------------------------------         

Announcement of International College of Digital Innovation, Chiang Mai University

Subject:  Scholarship for student of International College of Digital Innovation

Undergraduate Level, Semester 2/2022 (Round 3)

......................................

International College of Digital Innovation (ICDI), under the supervision of the Student Quality Development Committee, has allocated scholarships for undergraduate level students of Digital Innovation International College for semester 2/2022 with the following details:

1. Eligibility

1.1 Currently study at ICDI, undergraduate level, year 1-4
1.2 Lack of funds to study, which is caused by the pre-existing financial status of the family or from unexpected events that occurred during the study, such as the loss of a parent or sponsor, etc., may result in students being unable to complete the course at ICDI
1.3 Obtain GPAX 2.00 or above
1.4 Students must register according to their curriculum study plan.
1.5 Student must be in a good behavior

2. Required documentห

2.1  Application form can be filled at http://sis.cmu.ac.th (Please select apply for Faculty/College Scholarship)
2.2 Income evident for parents or guardians (salary slip, bank statement, etc.)
2.3  3 photos of student’s house
                   Photo 1 Take a close-up shot showing the house and house number
                   Photo 2 Take close-up shots to see the whole house
                   Photo 3 Take from a distance to see the whole front of the house. The area around the house, garage, sky and ground

3. Scholarship application process and selection

3.1 Complete the scholarship application form via http://sis.cmu.ac.th (select apply for Faculty/College Scholarship). Print out an application form and a scholarship screening form, together with supporting documents, send them in PDF format via email icdi.studentaffairs@gmail.com or submit all documents in person to the Student Quality Development Unit by December 18, 2022 at 11:59 p.m.
3.2 The list of eligible candidates will be announced on December 26, 2022, on the www.icdi.cmu.ac.th and Line group.
3.3 The scholarship selection process will be held on December 27, 2022 at 1:30 p.m. by the ICDI Student Quality Development Committee.
3.4 The list of successful candidates will be announced on December 28, 2022, on the www.icdi.cmu.ac.th and Line group.
3.5 Only candidates who meet the criteria will be considered by Student Quality Development Committee. The number of scholarships in each category can be adjusted according to the needs of the students. However, the total value must not exceed the whole budget. Any decision and judgement reached by the committee is deemed final.


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat