ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 (รอบ 2)

create date :Wednesday, December 21, 2022 1:19 PM

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนศักยภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 (รอบ 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

-----------------------------------------------------------
International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, have completed the selection process of Student Potential Supporting Scholarship for semester 2/2022 (ROUND 2), hereby announces the name list of successful applicants. The name list is in the attched file.