ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

create date :Friday, December 2, 2022 1:48 PM

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2565  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของนักศึกษามีรายได้รวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วนต่อปี
2. สำหรับการขอรับความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา บิดา มารดา ต้องเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรจากทางราชการ
3. เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉพาะหอพักทั่วไป ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย 5 6 และ 7 และหอพักนักศึกษาหญิง 1 2 3 และ 8 หรือหอพักสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป
4. เป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย

กรอกแบบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษาทางเว็บไซด์ http://sis.cmu.ac.th และนำส่งเอกสารทั้งหมดที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat