ICDI จ้างงาน อว.เฟส 2 (อสม.เฝ้าระวังโควิด-19)

create date :Thursday, July 9, 2020 4:38 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างงาน อว.เฟส 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าโครงการต้นแบบระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับนิคมอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน 2019 จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างงาน อว.เฟส 2 (รหัสโครงการ 173)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.น.สพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหนึ่งเดียว ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิธีหนึ่งในการสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ เพื่อรักษาฐานการผลิตของภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จึงได้มีการวางแผนในการนำความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบราว 50 ชุมชน เป็นพื้นที่กันชน ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เมื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ผลและแปรผล เพื่อหาประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงได้แต่เนิ่นๆ คาดว่าจะทำให้การควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดมากที่สุด ป้องกันการระบาดลุกลามไปยังประชากรกลุ่มอื่น

โครงการดังกล่าวเป็นการใช้ศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน ประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟน ผ่านระบบเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อติดตาม โดยคาดว่า ผลสำเร็จของโครงการนี้น่าจะนำไปสู่แนวทางควบคุมป้องกันการระบาดได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว

ดูภาพเพิ่มเติม


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th