ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home) จากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

create date :Friday, April 10, 2020 9:24 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ มช. เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 นั้น 

    ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 เม.ย. 6 โดยขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home) จากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 และให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำงานมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th