โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น WMU-CMU SEED Program 2019 กลุ่มที่ 2

create date :Monday, July 22, 2019 2:48 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น WMU-CMU SEED Program 2019 กลุ่มที่ 2 ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Wenzhou Medical University จำนวน 47 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษา Wenzhou Medical University ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธือันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองให้แน่นแฟ้นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไปในอนาคต


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th