โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น WMU-CMU SEED Program 2019 กลุ่มที่ 1

create date :Thursday, July 18, 2019 4:51 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น WMU-CMU SEED Program 2019 กลุ่มที่ 1 ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Wenzhou Medical University จำนวน 51 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กรกฏาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษา Wenzhou Medical University ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองให้แน่นแฟ้นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไปในอนาคต


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th