โครงการ “จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา”

create date :Friday, July 12, 2019 11:53 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงปางดะ หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ ร่วมกันจัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทยเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า ตลอดทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งนักศึกษาได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง
โครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 19 คน นักศึกษาและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 32 คน นอกจากนี้ยังมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 51 คน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ภายใต้ชื่อ WMU-CMU SEED Program 2019 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2562

logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th